ALGEMENE VOORWAARDEN van: Loodgieterbedrijf DLP v.o.f.

DEFINITIES :

In het hiernavolgende wordt onder opdrachtnemer verstaan : Loodgieterbedrijf DLP v.o.f. In het hiernavolgende wordt onder opdrachtgever verstaan degene met wie opdrachtnemer de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden heeft gesloten.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1.
1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
2. Indien de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

OFFERTES

Artikel 2.
1. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem binnen 1 maand wordt bevestigd.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

TOTSTANDKOMING

Artikel 3.
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtnemer het aanbod niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroept.

UITVOERING_VAN_DE_OVEREENKOMST

Artikel 4.
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem/haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

TIJDSTIP_VAN_LEVERING

Artikel 5.
1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

EIGENDOMSOVERGANG

Artikel 6.
1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van opdrachtgever zijn.
2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
3. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.
4. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekortschiet of opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd. Creditering zal in geen geval voor een hoger bedrag plaatsvinden dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
6. Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen alsmede de betreffende werkzaamheden uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk, voor de door de opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade en andere schade.
7. Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen/diensten voor.
8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de opdrachtgever. De goederen/diensten, geleverd door de opdrachtnemer, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

WIJZIGING_VAN_DE_OVEREENKOMST

Artikel 7.
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling noodzakelijk overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een prijs is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem/haar kunnen worden toegerekend.

INTELLECTUELE_EIGENDOM

Artikel 8.
1. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
2. Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen/diensten voor.

OVERMACHT

Artikel 9.
1. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel, alsmede de kosten van materialen voor het niet uit te voeren, afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10.
1. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

PRIJS EN BETALING

Artikel 11.
1. Opdrachtgever is verplicht de prijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, zonder toepassing van enige niet-wettelijke compensatie.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

INCASSOKOSTEN

Artikel 12.
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

ONTBINDING

Artikel 13.
1. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
2. Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.
3. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
4. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

GEBREKEN_EN_KLACHTENTERMIJNEN

Artikel 14.
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

GESCHILLEN

Artikel 15.
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen.
2. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens dewet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde recht.

TOEPASSELIJK_RECHT

Artikel 16.
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing