Service abonnement


Geachte heer/mevrouw,
Hierbij hebben wij het genoegen u een service-/onderhoudsabonnement aan te bieden.

Opgenomen in het abonnement:

1. Volgens een door ons gehanteerd tijdschema zal in een vastgestelde maand 1 keer per jaar het toestel vakkundig worden schoongemaakt en worden afgesteld.
2. Al het onderhoud en reparatiewerk zal worden uitgevoerd tijdens onze normale werkdagen en werkuren.
3. Het opheffen van storingen behoort eveneens tot dit abonnement, en zullen zonodig buiten de normale werktijden door ons worden verholpen.
4. Al het benodigde materialen tot een bedrag van € 10,00 excl. BTW. per onderhoudsbeurt of storing behoort ook tot dit abonnement.

Niet in het abonnement opgenomen:

1. Bezoeken op uw verzoek welke geen urgentie hebben en bezoeken die geen betrekking hebben op het betreffende toestel.
2. Kosten die voortkomen uit ondeskundige behandeling.
3. Het verhelpen van storingen of klachten ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door anderen, dan dLP.
4. Wij behouden ons het recht voor, de loonkosten voortvloeiend uit bovengenoemde 1 t/m 3 tegen het normale uurtarief, eventueel met weekend toeslagen, en materiaalkosten in rekening te brengen

Garantie:

Drie maanden, op de door ons uitgevoerde reparatie of het vervangen Onderdelen, na reparatie datum.

Aansprakelijkheid:

Loodgieterbedrijf dLP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het schoonmaken of repareren van een toestel of ten gevolgen van het feit, dat een onderhoudsbeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgehad, tenzij de schade aan opzet of grove schuld onzerzijds mocht zijn te wijten.

Begin van abonnement:

Dit abonnement gaat pas in na een onderhoudsbeurt door ons uitgevoerd of een toestel die door ons nieuw is geplaatst. Storingen die in het eerste jaar na begin contract plaats vinden aan ketels die niet door ons geplaatst zijn zullen wij in rekening brengen.

Beëindiging van het abonnement:

Na schriftelijke opzegging tenminste 1 maand voor het beëindigen van het lopende jaar, ook houden wij het recht het abonnement op te zeggen na het niet betalen van de factuur en herinneringen.

Betalingen:

Aan het begin van ieder onderhoudsjaar en na het terug sturen van het kopie contract wordt u een factuur toegestuurd, welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

Voor dat u belt:

Controleer u zelf eerst:
1. Waterdruk in het systeem tussen de 1 en 2 bar.
2. Staat de gaskraan open.
3. Zit de stekker van het toestel in het stopcontact.
4. Of de ketel gereset dient te worden d.m.v. de reset knop.
5. Druppelt er een warm water kraan.
6. Staat er stroom op het stopcontact.

Kosten:

1. c.v. ketel a € 120 per jaar
2. Keukengeiser a € 60 per jaar
3. Gasboiler a € 60 per jaar
4. Badgeiser a € 60 per jaar